Policy – behandling av personuppgifter

Följande policy har upprättats för Seklart AB, idag 2018-05-16

 

Syfte

Vi värnar om din integritet, och du ska kunna känna dig trygg när du anförtrott oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Och vi strävar efter att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig bra service, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar som vi lyder under samt utföra kund och marknadsanalyser.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du information om vilket syfte dina uppgifter ska användas till.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Exempel på personuppgifter som vi behandlar;
Namn, Adress, Telefonnummer, E-post och personnummer.
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Det får vi genom att du lämnar dem till oss direkt eller till våra medarbetare, och i och med det också samtycker till att vi hanterar dem.
Också genom att du besöker vår hemsida och registrerar uppgifter där.
Från offentliga register.
Och de uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Du har också rätt till registerutdrag, rättelse och begränsning av dina personuppgifter.

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången informerar vi dig om vad vi kommer att använda dem till, hur du kan tillvara ta dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.( data protection by design )
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vi har rutiner för att rensa och radera uppgifter som inte längre kan anses vara relevanta eller uppfylla ett specifikt syfte. Och uppgifter som vi inte längre behöver för att uppfylla lagar och avtal raderas i samband med att kravet upphör.

Ansvar

Seklart AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vi har utarbetad rutin i händelse av att en personuppgiftsincident inträffar. Den rutinen innefattar bland annat att anmälan till Datainspektionen ska göras inom 72 timmar från kännedom om intrånget.

Person som lidit skada till följd av överträdelse av dataskyddsförordningen har rätt att väcka skadeståndstalan mot personuppgiftsansvarig i tingsrätt.

Vid frågor i samband med denna policy, om du vill göra en rättelse, ett registerutdrag eller återkalla dina uppgifter kan du vända dig till Noomi Niessner på mail kontor@saklart.se.

Denna webbplats använder cookies

Läs mer om hur vi hanterar cookies

Läs om Cookies

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.